LIÊN HỆ
International Supplying Manpower and Construction ., JSC (NIBELC)
Head Office: National Road 1A, Km 10 Ninh Binh - Ha Noi, Gia Tran, Gia Vien, Ninh Binh.
Hanoi Branch Office:4th Floor, Rainbow Building, B-CQ1 Lot, Van Quan - Yen Phuc New Urban, Van Quan, Ha Dong, Hanoi
Telephone: (84 - 24) 33113 686;     (84 - 24) 33113 688          
Fax: (84 - 24) 33113 669      Email: nguyenphan@nibelc.com.vn        Website: www.nibelc.com.vn

Ban do VietMC.jpg
Bạn vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi theo form dưới đây:
Họ và tên:
Email:
Công ty:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Gửi tới:
Tiêu đề:
Nội dung:

Download Brochure634752643668906250.jpg

International Manpower and Construction ., JSC (NIBELC)

Head Office: National Road 1A, Km 10 Ninh Binh - Ha Noi, Gia Tran, Gia Vien, Ninh Binh.
Hanoi Branch Office:4th Floor, Rainbow Building, New Urban Van Quan, Ha Dong, Hanoi.
Telephone: (84 - 24) 33113 686;     (84 - 24) 33113 688           
Email: nguyenphan@nibelcgroup.vn      Website: www.nibelc.com.vn